Achievements & Publications

IL-1 receptor antagonist-deficient mice develop autoimmune arthritis due to intrinsic activation of IL-17-producing CCR2$^+$V\ensuremathγ6$^+$\ensuremathγ\ensuremathδ T cells

Akitsu, Aoi,   Ishigame, Harumichi,   Kakuta, Shigeru,   Chung, Soo-Hyun,   Ikeda, Satoshi,   Shimizu, Kenji,   Kubo, Sachiko,   Liu, Yang,   Umemura, Masayuki,   Matsuzaki, Goro,   Yoshikai, Yasunobu,   Saijo, Shinobu,   & Iwakura, Yoichiro


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image