Achievements & Publications

A Search for Ly\ensuremathα Emitters at Redshift 3.7

Fujita, Shinobu S.,   Ajiki, Masaru,   Shioya, Yasuhiro,   Nagao, Tohru,   Murayama, Takashi,   Taniguchi, Yoshiaki,   Okamura, Sadanori,   Ouchi, Masami,   Shimasaku, Kazuhiro,   Doi, Mamoru,   Furusawa, Hisanori,   Hamabe, Masaru,   Kimura, Masahiko,   Komiyama, Yutaka,   Miyazaki, Masayuki,   Miyazaki, Satoshi,   Nakata, Fumiaki,   Sekiguchi, Maki,   Yagi, Masafumi,   Yasuda, Naoki,   Matsuda, Yuichi,   Tamura, Hajime,   Hayashino, Tomoki,   Kodaira, Keiichi,   Karoji, Hiroshi,   Yamada, Toru,   Ohta, Kouji,   & Umemura, Masayuki


Abstract

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image